ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ (РУ ЗАПАДЕН РЕГИОН) - ОПС СОФИЯ - ГРАД

23.08.2017

О  Б  Я  В  А

“Български пощи” ЕАД – Регионално управление „Западен регион“ на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), Заповед № РД-08-446/ 11.08.2017 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД–00-668/16.08.2017 г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, собственост на „Български пощи ” ЕАД, за срок от 3 години:

Обект: Площ от 30 кв.м. от собствените на „Български пощи“ ЕАД – 18 (осемнадесет) % идеални части от дворното място на ПС  София – 80, находящо се на ул. „Пирински проход“ № 49, р-н Красно село, ОПС София- град, с начална тръжна месечна наемна цена – 300 /триста / лева без ДДС.

Стъпка на наддаване – 10 на сто от достигнатата  на тайния търг наемна цена в случай, че търга премине в явен.                                                                                                      

Вид на търга –  с тайно наддаване; вид на заседанието – открито.                       

Начин на плащане – цената  се предлага в лева и  се заплаща в лева. Наемната цена се заплаща чрез банков превод по сметка BG 46 CECB 9790 1042 9257 01 BIC CECBBGSF  ЦКБ АД, клон ДОНДУКОВ или в касата на РУ „Западен регион“.

Дата, място и час на провеждане на търга – 11:00 часа, в заседателната зала в сградата на РУ „Западен регион“, гр. София, ул. «Владайска» № 33, на 14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

Документация  за  обектите се закупува от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. «Владайска» 33 всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч.,  до 05.09.2017 г.

Цена на тръжната документация е в размер на 50 /петдесет/ лева с ДДС, като същата се заплаща в касата на РУ „Западен регион“, преди получаването й.                     

Размер на депозита за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за  обекта се внася в касата на РУ „Западен регион“  или по посочената банкова сметка.              

Условия за оглед на обекта – след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване на посещение и оглед, издадено от ръководител на ОПС София-град, може да се извършва оглед на обекта от 09:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търг.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга – до 10:30 часа  в деня на провеждане на търга в отдел „Административен“ на РУ „Западен регион“.

Ден, място и час на повторно провеждане на търга – 11:00 часа в сградата на РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска“ № 33,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия.

За контакти: Вероника Трайкова  тел: 02 /936 72 56; 02 /9496 407; 0888 099 890  

 

Обявлението е публикувано  във в-к „Телеграф“, бр. 4383 /23.08.2017 г.