ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ (РУ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - ПС Панагюрище, ОПС ПАЗАРДЖИК

23.08.2017

О Б Я В Л Е Н И Е
 

РУ Пловдив на “Български пощи” ЕАД, на осн. чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търг. дружества с държавно участие в капитала обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Помещение с площ 16.51  кв.м. на (-1) ет., част от самостоятелен обект 55302.501.1803.1.4 в сграда ПС Панагюрище,  пл. "20-ти април" № 4, ОПС Пазарджик.

Месечна наемна цена – 90 лв. без ДДС.

Цена на документацията - 45 лв., без ДДС. Закупува се от ОПС Пазарджик-ул. „Екзарх Йосиф” 11 и от РУ Пловдив, пл. Централен 1, след заплащане в касата на посочените адреси.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация при представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие  се подават лично или по пощата в деловодството в сградата на РУ Пловдив, пл. Централен 1, етаж 2, стая 108, в срок до 10.30 ч. в деня на търга.

Дата, час и място на търг – от 11.00 часа на 15-тия ден след публикуването на обявата в сградата на РУ Пловдив, пл. Централен 1, етаж 2, стая 101. Повторен търг – 7 дни след първоначалния.

За контакт:032/ 276220, 0879256594 инж. Цвета  Ставрева                  

Обявлението е публикувано във в-к  Марица Пловдив, бр. 189/16.08.2017г.