ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ (РУ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН) - гр. Ахтопол, Община Царево

28.08.2017

О Б Я В Л Е Н И Е
 

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-08-461/18.08.2017 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния собствен недвижим имот: Част от първия етаж на ПБ Ахтопол, находяща се в гр. Ахтопол, Община Царево, парцел 15, кв.25, представляващ кухненски блок с трапезария с площ 131,50 кв.м., заедно с наличното обзавеждане и оборудване.

Начална тръжна годишна наемна цена – 8 500 (осем хиляди и петстотин) лева, без ДДС, разпределена както следва:
- от 01 май до 30 септември – 1 000 лева/месечно, без ДДС;
- от 01 октомври до 30 април –  500 лева/месечно, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 11.09.2017 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 150 /сто и петдесет/ лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на ЦУ, преди получаване на документацията.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, в срок до 13.30 часа в деня на търга.

За контакти:   К.Бабалеева – 02/949 31 96
                      Ив.Митова – 02/949 32 14

Обявлението е публикувано на 28.08.2017 г. в-к Телеграф