Обявление за търг с тайно наддаване (РУ СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - ОПС Силистра

01.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед №РД-06-725/14.08.2017 г. на Директора на РУ „СЦР“ на „Български пощи” ЕАД - гр.Плевен, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Две помещения с обща площ 56 кв.м., в южната част на сградата на ПС с.Цар Асен, ул. “Четвърта“ №1А, Община Алфатар, ОПС Силистра.               

Начална тръжна месечна наемна цена  в размер на- 70,00(седемдесет)лв.без ДДС.

Размер на депозита: парична сума в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Търгът ще се проведе на 14-тия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга от 13.00 часа в РУ „СЦР“ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Хан Крум” № 3, гр.Плевен.

Цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС. Закупува се от ОПС Силистра, пл.“Свобода “ № 3.

Заявления за участие се подават до 11.00 часа на дванадесетия ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

 

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

Обявлението е публикувано на 01.09.2017 г.