Обявление за търг с тайно наддаване (РУ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - ОПС Пловдив

13.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-08-508/11.09.2017 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.670.1.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, представляващ помещения с площ 85 /осемдесет и пет/ кв.м., находящи се на партерен етаж от триетажна сграда, разположена в УПИ I, 670 от квартал 155 – нов, 283 – стар, с идентификатор 56784.522.670, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 47, при граници на самостоятелния обект: от северозапад – ул. „Иван Вазов”, от североизток – стълбище и апартаменти, ог югоизток – поземлен имот № 670 и от югозапад – помещение на „БТК” ЕАД, съгласно Констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот № 40, том І, рег.№ 01819, дело № 37 от 2006 г., издаден от Кольо Димов, нотариус с район на действие районен съд гр.Пловдив, вписан под № 136 в регистъра на Нотариалната камара.

Начална тръжна месечна наемна цена – 1 690 (хиляда шестстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 27.09.2017 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл. „Централен” № 1 или в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, в срок до 13.30 часа в деня на търга.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                    02/949 32 14 – Ив. Митова

 

Обявлението е публикувано на 13.09.2017 г. в-к Телеграф