Обявление за търг с тайно наддаване (РУ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - ОПС Смолян, Община Чепеларе

13.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-08-509/11.09.2017 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Почивна база в к.к. „Пампорово“, находяща се в УПИ V, кв.6 по ЧИ на РП на к.к.Пампорово, Община Чепеларе, утвърдено със Заповед № 103/23.06.1998 г. на кмета на Община Чепеларе, както следва:

- част от сграда 1 – трети етаж със застроена площ 381,34 кв.м.;

- цялата триетажна масивна сграда 2 със застроена площ 436 кв.м.;

- част от сграда 3 – 1 бр. гараж с площ 15,64 кв.м.,

заедно с наличното обзавеждане и оборудване, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 100, том ІІІ, рег.№ 704, дело № 569 от 2004 г., издаден от Делян Кръстанов, съдия по вписванията при районен съд гр.Чепеларе.

Начална тръжна месечна наемна цена – 3 250 (три хиляди двеста и петдесет) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 27.09.2017 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Заплаща в касата на ЦУ на „БП” ЕАД, преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, в срок до 10.30 часа в деня на търга.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                    02/949 32 14 – Ив. Митова

Обявлението е публикувано на 13.09.2017 г. в-к Телеграф