Обявление за търг с тайно наддаване (РУ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - ОПС Пазарджик, с. Дорково

25.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-08-502/11.09.2017 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Сграда /почивна станция/ с идентификатор 23008.11.51.1, със ЗП по акт за собственост 778 кв.м. /по скица 791 кв.м./ на четири етажа; сграда /котелно/ с идентификатор 23008.11.51.4, със ЗП по акт за собственост 108 кв.м. /по скица 112 кв.м./ на един етаж и сграда /гараж/ с идентификатор 23008.11.51.2, със ЗП по акт за собственост 59 кв.м. на един етаж, находящи се в местност „Дъното“, с. Дорково, Община Ракитово.

Начална тръжна наемна цена в размер на 1 900 (хиляда и деветстотин) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 29.09.2017 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул. ”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Заплаща в касата на ЦУ на „БП” ЕАД, преди получаване на документацията. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, в срок до 13.30 часа в деня на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе от 14.00 часа в сградата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.“Акад.Стефан Младенов” №1, бл.31, р-н Студентски, гр.София на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

 

Телефони за контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                   02/949 32 14 – Ив.Митова

 

            Обявлението е публикувано на 15.09.2017 г. в-к Телеграф