Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - ОПС София-град

25.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-08-498/11.09.2017 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния собствен недвижим имот: Помещения от № 10 до № 15 с обща полезна площ от 224,38 кв.м. – част от бившата ПС София-100, находяща се в сградата на студентското общежитие на Висшето училище по телекомуникации и пощи, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 30.

Начална тръжна месечна цена – 1 500 (хиляда и петстотин) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 29.09.2017 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „Западен регион”, гр.София, ул. „Владайска” № 33 или в ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, преди получаване на документацията. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, в срок до 10.30 часа в деня на търга.

 

За контакти: К.Бабалеева – 02/949 31 96

                       Ив.Митова – 02/949 32 14

 

Обявлението е публикувано на 15.09.2017 г. в-к Телеграф