Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - ОПС София-град

25.09.2017

О  Б  Я  В  А

“Български пощи” ЕАД – Регионално управление „Западен регион“ на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), Заповед № РД-08-518/15.09.2017 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД-00-809/19.09.2017г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, собственост на „Български пощи ” ЕАД, за срок от 5 /пет/ години,  за следния 

Обект: „Част от първия етаж с площ 76,29 кв.м., състоящ се от помещение с площ 25,65 кв.м., помещение  с площ 33,64 кв.м.,  склад с площ 9 кв.м., 2 /два/ броя санитарни възли с площ 8 кв.м., в сградата на ПС София - 1407, бул. „Черни връх“ № 36, кв. Лозенец, ОПС София- град“, с начална тръжна месечна наемна цена – 640 /шестстотин и четиридесет/ лева без ДДС.

Стъпка на наддаване – 10 на сто от достигнатата  на тайния търг наемна цена в случай, че търга премине в явен.                                                                                    

Вид на търга –  с тайно наддаване; вид на заседанието – открито.               

Начин на плащане – цената  се предлага в лева и  се заплаща в лева. Наемната цена се заплаща чрез банков превод по сметка BG 46 CECB 9790 1042 9257 01 BIC CECBBGSF  ЦКБ АД, клон ДОНДУКОВ или в касата на РУ „Западен регион“

Дата, място и час на провеждане на търга – 11:00 часа, в заседателната зала в сградата на РУ „Западен регион“, гр. София, ул. «Владайска» № 33, на 14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.                                                                                        

Документация  за  обектите се закупува от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. «Владайска» 33 всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч.

Цената на тръжната документация е в размер на 50 /петдесет / лева с ДДС, като същата се заплаща в касата на РУ „Западен регион“, преди получаването й.                       

Размер на депозита за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за  обекта се внася в касата на РУ „Западен регион“  или по посочената банкова сметка.           

Условия за оглед на обекта – след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване на посещение и оглед, издадено от ръководител на ОПС София-град, може да се извършва оглед на обекта от 09:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търг.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга – до 10:30 часа  в деня на провеждане на търга в отдел „Административен“ на РУ „Западен регион“.

Ден, място и час на повторно провеждане на търга – 11:00 часа в сградата на РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска“ № 33,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия.

 

За контакти: Вероника Трайкова  тел. тел: 02 / 936 72 56; 02 / 9496 407, 0888 099 890 

Обявлението е публикувано  във в-к „Телеграф“, бр. 4415/25.09.2017г.