ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ (РУ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН) - гр. Ямбол, гр. Бургас, гр. Сунгурларе, с. Славянци, гр. Несебър.

18.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № 1219 - 1223/13.10.2017 г. на Директора на РУ „ЮИР“, обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

Площ от 2 кв.м за банкомат, разположен във фоайе на ПС Ямбол - 2, ул. »Милин камък» №34, гр. Ямбол, обл. Ямбол с начална тръжна месечна цена – 80,00 (осемдесет) лева, без ДДС. Депозит за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от първоначалната наемна цена, без ДДС. Заявления за участие се подават в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас в срок до 9:30 часа в деня на търга. Търгът ще се проведе на 14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 10:00 часа в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас

Павилион РП с площ от 8 кв.м., к-с ”Меден Рудник”, зона А, гр. Бургас с начална тръжна месечна цена – 140,00 (сто и четиридесет) лева, без ДДС. Депозит за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от първоначалната наемна цена, без ДДС. Заявления за участие се подават в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас в срок до 10:00 часа в деня на търга.Търгът ще се проведе на 14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 10:30 часа в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас

Помещение с площ от 35 кв.м., в сградата на ПС Сунгурларе, ул. „Кооперативна” №1, гр. Сунгурларе с начална тръжна месечна цена – 360,00 (триста и шестдесет) лева, без ДДС. Депозит за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от първоначалната наемна цена, без ДДС. Заявления за участие се подават в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас в срок до 10:30 часа в деня на търга. Търгът ще се проведе на 14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 11:00 часа в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас

Масивна сграда /бивша автоспирка/ с площ от 48 кв.м, разположена в УПИ I-104 в с. Славянци, Община Сунгурларе с начална тръжна месечна цена – 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС. Депозит за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от първоначалната наемна цена, без ДДС. Заявления за участие се подават в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас в срок до 10:45 часа в деня на търга. Търгът ще се проведе на 14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 11:15 часа в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас

Самостоятелно помещение – тип павилион, изграден от алуминиев профил и стъклопакет, с площ от 2 кв.м. във вътрешния салон на ПС Несебър-1, ул. „Месемврия” 8, гр. Несебър с начална тръжна месечна цена – 250,00 (двеста и петдесет) лева, без ДДС. Депозит за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от първоначалната наемна цена, без ДДС. Заявления за участие се подават в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас в срок до 11:00 часа в деня на търга. Търгът ще се проведе на 14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 11:30 часа в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас

Цена на тръжната документация за всеки един от обектите – 30.00. (тридесет) лева с ДДС. Същата се заплаща в касата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас или по посочена банковата сметка на РУ”ЮИР” на БП ЕАД, преди получаване на документацията.Тръжната документация се закупува до деня предхождаш датата на провеждане на търга.

Оглед на обектите се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търговете.

Лице и телефон за контакти: С. Великова - 0879 010 677.

Обявлението е публикувано във в-к „Черноморски фар“, бр.200/18.10.2017г