Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Южен централен регион) - ОПС Пловдив

19.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РУ “Български пощи” ЕАД - Пловдив, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД 24 –5/12.01.2018 г. на Директор РУ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти:

 

Обект

Адрес ОПС

Мес. Цена / без ДДС

Депозит за участие

1.

Площ от 1 кв.м. на външната рампа, вдясно от централния вход на ПС Пловдив-4

гр.Пловдив, бул. „Димитър Талев” № 49, ОПС Пловдив

110лв.

55лв.

2.

Площ от 1 кв.м. на външната рампа, вдясно от централния вход на ПС Пловдив-5

     Гр.Пловдив, ул. "Иван Рилски" № 7, ОПС Пловдив

110 лв.

55лв.

3.

Площ от 1 кв.м. на площадката пред централния вход на ПС Пловдив-6

        Гр.Пловдив, ул. "Ландос" № 14, ОПС Пловдив

110 лв.

55лв.

4.

Площ от 1 кв.м. на площадката пред централния вход на ПС Пловдив-23

  Гр.Пловдив,бул.   Освобождение" № 40, ж.к. Тракия, ОПС Пловдив

110 лв.

55лв.

 

Цена на документацията - 25 лв., без ДДС.

Закупува се в РУ „БП“ ЕАД - Пловдив, пл. „Централен“ № 1, след заплащане в касата на посочения адрес. Огледи се извършват след закупуване на тръжната документация при представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Заявления за участие се подават лично или по пощата в деловодството на РУ „БП“ ЕАД - Пловдив пл. „Централен” № 1, етаж 2, стая 101, в срок до 10.30 ч. в деня на търга.

Дата, час и място на търга – на 15-ия ден след датата на публикуване на обявлението за търга в един ежедневник, от 11.00 часа в сградата на РУ на “БП” ЕАД -Пловдив.

За контакт:032/ 276220, 0879256594 инж. Цвета  Ставрева                 

Обявлението е публикувано във в-к  Марица Пловдив, бр 15/19.01.2018 г.