Обявление за търгове с тайно наддаване (РУ Западен регион) - ОПС Враца

22.01.2018

О  Б  Я  В  А

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), Заповед № РД-08-12/03.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповеди № РД–00-25/10.01.2018 г., № РД–00-24/10.01.2018 г. и № РД–00-23/ 10.01.2018 г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търгове с тайно наддаване, в открито заседание, за отдаване под наем на следните собствени имоти на територията на ОПС Враца,  за срок от 3 години:

 

N

Обект

Начална тръжна цена без ДДС

Начален час на търга

Подаване на

заявления

Цена на тръжната документация с  ДДС

1

Помещение с площ 19 кв.м., находящо се на първия етаж на масивна сграда в ПС Бъркачево, ул. „Христо Ботев“ № 1, с. Бъркачево

35,00лв.

10,00 ч.

до 09:30 часа в деня на провеждане на търга

10,00 лв.

2

Помещение с площ 20 кв.м., находящо се на първия етаж на масивна сграда в ПС Бъркачево, ул. „Христо Ботев“ № 1, с. Бъркачево

35,00лв.

 

11,00 ч.

до 10:30 часа в деня на провеждане на търга

10,00 лв.

3

Помещение с площ 26 кв.м., находящо се на първия етаж на сградата на ПС Гложене, ул. „Ленин“ № 90, с. Гложене

140,00 лв.

 

12,00 ч.

до 11:30 часа в деня на провеждане на търга

30,00 лв.

 

Търговете ще се проведат на 14-ия (четиринадесетия ) ден след датата на публикуване на настоящото обявление за провеждане на търга в един ежедневник, в сградата на ОПС Враца - гр.Враца, ул. „Лукашов“ № 3, ет.2, заседателна зала.

Документацията  за  обектите се закупува от ОПС Враца - гр.Враца, ул. „Лукашов“ № 3, ет.2  или от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска “ №33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  се заплаща в касата на ОПС Враца или на касата на РУ „Западен регион“ преди получаването й. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Размер на депозита за участие в търговете – Парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата на ОПС Враца или чрез банков превод по сметка на РУ „Западен регион“.

Оглед на обектите се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед ,всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления се подават в указания срок в деня на провеждане на търга в деловодството от ОПС Враца, гр.Враца, ул. „Лукашов“ 3, ет.2.

Повторно провеждане на търга – в сградата на ОПС Враца - гр.Враца, ул. „Лукашов“ № 3, ет.2, заседателна зала,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия, съгласно тръжната документация

Сроковете се броят считано от публикуването на настоящата обява.

За контакти: Аделина Петкова, 0899919181  

Обявлението е публикувано във вестник „Конкурент“, бр. 12/19.01.2018 г.