Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - ОПС София-град

22.01.2018

                                                                       О  Б  Я  В  А

“Български пощи” ЕАД – Регионално управление „Западен регион“ на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), Заповед № РД-08-27/08.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД – 00-55/15.01.2018 г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, собственост на „Български пощи ” ЕАД, за срок от 3 години, за следния

Обект: „Помещение с площ от 21,62 кв.м. на приземния етаж в югоизточния край на ПС София -13, бул. „Цариградско шосе” № 85, бл. 109, СО – район Слатина, ОПС София-град“, с начална тръжна месечна наемна цена 300 /триста/ лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 10 на сто от достигнатата  на тайния търг наемна цена в случай, че търга премине в явен.                                                                                                      Вид на търга –  с тайно наддаване; вид на заседанието – открито.                                   Начин на плащане – цената  се предлага в лева и  се заплаща в лева. Наемната цена се заплаща чрез банков превод по сметка BG 46 CECB 9790 1042 9257 01 BIC CECBBGSF  ЦКБ АД, клон ДОНДУКОВ или в касата на РУ „Западен регион“

Дата, място и час на провеждане на търга – 11:00 часа, в заседателната зала в сградата на РУ „Западен регион“, гр. София, ул. «Владайска» № 33, на 14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.                                                                        

Документация  за  обектите се закупува от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. «Владайска» 33 всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч.  Цената на тръжната документация  е в размер на 50 /петдесет / лева с ДДС, като същата се заплаща в касата на РУ „Западен регион“, преди получаването й.             

Размер на депозита за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за  обекта се внася в касата на РУ „Западен регион“ или по посочената банкова сметка.                   

Условия за оглед на обекта – след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване на посещение и оглед, издадено от ръководител на ОПС София-град, може да се извършва оглед на обекта от 09:00 ч. до 16:00ч., всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търг.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга – до 10:30 часа  в деня на провеждане на търга в отдел „Административен“ на РУ „Западен регион“.

Ден, място и час на повторно провеждане на търга – 11:00 часа в сградата на РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска“ № 33,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия.

 

За контакти: Вероника Трайкова  тел: 02 / 936 72 56; 02 / 9496 407, 0888 099 890  

 

Обявлението е публикувано  във в-к „Телеграф“,  бр. 4531/22.01.2018г.