Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - ОПС Перник

24.01.2018

О  Б  Я  В  А

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), т.1.2 от Заповед № РД-08-27/08.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД–00-55/15.01.2018 г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния собствен имот: Помещение с площ 20,31 кв.м на партерния етаж  на административната сграда на ОПС Перник,  пл. „Кракра” № 1, гр. Перник 2300,  за срок от 3 години.

Начална месечна наемна цена 180 /сто и осемдесет/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване – 10 на сто от началната цена в случай, че търга премине в явен.

Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

Търгът ще се проведе на 14-ия (четиринадесетия ) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга в един ежедневник, от 11:00 часа, в сградата на ОПС Перник - гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, заседателна зала.

Документацията  за  обекта се закупува от ОПС Перник - гр. Перник, пл. „Кракра” № 1 или от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска “ № 33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  е в размер на 30 / тридесет / лева с ДДС, като същата се заплаща в касата на ОПС Перник или на касата на РУ „Западен регион“преди получаването й. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Размер на депозита за участие в търга – Парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата на ОПС Перник или чрез банков превод по сметка на РУ „Западен регион“.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед ,всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления се подават в срок до 10:30 часа в деня на провеждане на търга в деловодството от ОПС Перник - гр. Перник, пл. „Кракра” № 1.

Повторно провеждане на търга – 11:00 часа в сградата на ОПС Перник - гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, заседателна зала,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия.

 

            За контакти: Бистра Стаматиева, 0878925017

            Обявлението е публикувано във вестник „Съперник“, бр. 15/23.01.2018 г.