Обявление за търгове с тайно наддаване (РУ Североизточен регион) - ОПС Варна, к.к. Златни пясъци

01.02.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-08-54/25.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Почивна база Златни пясъци – хотел „Мечта”, находяща се в град Варна, Област Варна в к.к. Златни пясъци, заедно с наличното обзавеждане и оборудване.

Начална тръжна годишна наемна цена - 67 000 (шестдесет и седем хиляди) лева, без ДДС, разпределена по периоди:

            -от м.април до м.октомври – 8 500 лева/месечно, без ДДС;

            -от м.ноември до м.март – 1 500 лева/месечно, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 15.02.2018 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 250 лв., без ДДС.

Същата се получава от ЦУ на „БП” ЕАД, гр.София, ул.”Акад.Стефан Младенов” №1, бл.31 и от РУ „СИР”, гр.Варна, бул. „Съборни” № 42, след заплащане в касите на посочените адреси или по банковата сметка на „Български пощи“ ЕАД.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжна документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след предварителна заявка.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, в срок до 10.30 часа в деня на търга.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К. Бабалеева

                      02/949 32 14 – Ив. Митова

Обявлението е публикувано на 01.02.2018 г. в-к Телеграф