Обявление за търгове с тайно наддаване (РУ Северен централен регион) - ОПС Силистра

16.02.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед №РД- 06-144/14.02.2018 г. на Директора на РУ „СЦР“ на „Български пощи” ЕАД- гр.Плевен, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:           

Две помещение с обща площ 40 кв.м., разположени на първия етаж на сградата на ПС Чернолик, ул.“Кирил и Методий“ № 1, ОПС Силистра      

Начална тръжна месечна наемна цена  – 150 (сто и петдесет) лева без ДДС.

Размер на депозита за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Търгът ще се проведе на 14-тия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга от 13.00 часа в РУ „СЦР“ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Хан Крум” № 3, гр.Плевен.

Цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС за обект. Закупува се от ОПС Силистра, пл.“Свобода “ №3.

Заявления за участие се подават до 11 часа на дванадесетия ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

 

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

 

Обявлението е публикувано във в-к „Силистренски бряг“, бр.38/16.02.2018 г.