Обявление за търгове с тайно наддаване (РУ "СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН") - ОПС В.Търново

19.02.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед №РД 06-144/14.02.2018 г. на Директора на РУ „СЦР“ на „Български пощи” ЕАД - гр.Плевен, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

  1. Помещение с площ 32 кв.м., разположено на партерния етаж на сградата на ПС В.Търново-6, бул. “България“ № 6, ОПС В.Търново
  2. Площ от 2 кв.м., в помещение Магазин РП, разположено на партерния етаж на сградата на ПС Велико Търново-Ц, ул.“Христо Ботев“ № 1, ОПС В.Търново

Начална тръжна месечна наемна цена:

За обект 1  - 430 /четиристотин и тридесет / лева, без ДДС.

За обект 2 -  250 / двеста и петдесет/ лева, без ДДС.

Размер на депозита за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Търгът ще се проведе на 14-тия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга от 13.00 часа в РУ „СЦР“ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Хан Крум” № 3, гр.Плевен.

Цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС. Закупува се от  ОПС В.Търново, ул.“Христо Ботев“ №1.

Заявления за участие се подават до 11 часа на дванадесетия ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

           Обявлението е публикувано във в-к „Борба“, бр.33/16.02.2018 г.