Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - ОПС Благоевград

20.02.2018

О  Б  Я  В  А

 

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), Заповед № РД-08-69/08.02.2018г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД – 00-145/12.02.2018 г. и Заповед №РД–00-148/12.02.2018 г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните собствени имоти на територията на ОПС Благоевград, за срок от 3 години:

N

Обект

Начална тръжна цена без ДДС

Начален час на търга

Подаване на заявления

Цена на тръжната документация с  ДДС

1

Помещение от 28.00 кв.м /бивш Телецентър/, със самостоятелен вход, разположено  на приземния етаж на сградата на ПС Кресна, находяща се на ул. „Македония” № 96, гр. Кресна, ОПС Благоевград

120,00 лв.

11,00 ч.

до 10:30 часа в деня на провеждане на търга

10,00 лв.

2

Помещение от 133.00 кв.м, разположено  в административната сграда на Автобазата на ОПС Благоевград, кв. „Грамада“, ул. „Иван Михайлов“, № 67, гр. Благоевград, ОПС Благоевград

300,00 лв.

12,00 ч.

до 11:30 часа в деня на провеждане на търга

30,00 лв.

Търговете ще се проведат на 14-ия (четиринадесетия ) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на настоящите търгове в един ежедневник, в сградата на ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща, заседателна зала.

Документацията  за  обектите се закупува от ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща или от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска “ № 33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  се заплаща в касата на ОПС Благоевград или на касата на РУ „Западен регион“ преди получаването й. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Размер на депозита за участие в търговете – Парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата на ОПС Благоевград или чрез банков превод по сметка на РУ „Западен регион“.

Оглед на обектите се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед ,всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления се подават в указания срок в деня на провеждане на търга в деловодството от ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща

Повторно провеждане на търга – в сградата на ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща, заседателна зала,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия, съгласно тръжната документация

Сроковете се броят считано от публикуването на настоящата обява.

            Обявлението е публикувано във вестник „Струма“, бр. 41/17.02.2018 г. За контакти: Борис Минчев 0878925026