Обявление за търгове с тайно наддаване (РУ Южен централен регион) - ОПС Пазарджик, ОПС Смолян, ОПС Пловдив

26.02.2018

О Б Я В А

 

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № РД 24 –20/13.02.2018 г. на Директор РУ Пловдив, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем:

 

Обект

Адрес ОПС

Мес. Цена / без ДДС

Депозит за участие

1.

Две съседни помещения с обща площ 38,79 кв.м,

ПС Неделино, ул. „Васил Коларов” № 4, гр. Неделино

200 лв.

100 лв.

2.

Помещения с площ 107,76 кв.м

Смолян, ул. „Хан Пресиян” № 11

450 лв.

225 лв.

3.

Помещение с площ 96 кв.м

ПС Смилян, ОПС Смолян

200 лв.

100 лв.

4.

Помещение с площ 16 кв.м

гр. Батак, ул. „Стефан Божков” 2

150 лв.

75лв

5.

Павилион с площ 5 кв.м

Гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух” № 30

85 лв.

42,50 лв.

6.

Две преходни помещения с обща площ 56 кв.м

ПС кл.23, бул. „Освобождение“ № 40, ж.к. „Тракия“, гр. Пловдив

600 лв

300 лв.

 

Цена на документацията - 25 лв., без ДДС. Закупува се в ОПС Смолян, ОПС Пазарджик и РУ БП ЕАД Пловдив, пл. „Централен“ № 1, след заплащане в касите.

Огледи на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация при представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга. 

Заявления за участие се подават лично или по пощата в деловодството на РУ БП ЕАД Пловдив, пл. „Централен“ № 1, в срок до 10.30 ч. в деня на търга.

Дата, час и място на търга – на 15-ия ден след датата на публикуване на обявлението на търга в един ежедневник, от 11.00 часа в сградата на РУ Пловдив.

За контакти: 032/ 276220, 0879256594  Цвета  Ставрева              

Обявата е публикувана във в-к Марица бр.47 от 26,02,2018 г.