Обявление за търг с тайно наддаване (РУ СИР) - ОПС Добрич, община Крушари

18.05.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Регионално управление „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД  Варна  на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, решение по т.1 от Протокол № 4 / 26.02.2018 г., и по т. 9 от Протокол № 9 / 17.04.2018 г. на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, Заповед № РД-08-226 / 08.05.2018г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД и Заповед N 196 / 17.05.2018г. на Директора на РУ „Североизточен регион на „Български пощи“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ от 2 кв.м. във фоайето на ПС Крушари, на адрес: Област Добрич, Община Крушари, с. Крушари, ул. "9-ти септември" 5.

Начална тръжна месечна цена –  80 /осемдесет/ лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50% от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15.00 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на  ОПС Добрич при РУ „СИР”на “Български пощи” ЕАД Варна, гр. Добрич ",  пл. „Свобода” №7  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на  ОПС Добрич при РУ „СИР” на “Български пощи” ЕАД Варна, гр. Добрич ",  пл. „Свобода” №7, в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 15.00 часа, в сградата на  ОПС Добрич при РУ „СИР”на “Български пощи” ЕАД Варна, гр. Добрич,  пл. „Свобода” №7 на 14-тия ден след публикуването на обявлениието за провеждане на процедурата, ако деня се пада почивен на първия работен ден след него.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 15.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

Лице и телефон за контакти: Пламен Генов 052 622594

Обявата е публикувана във в-к "Добруджанска трибуна" бр. 87 (11 950) от 18.05.2018 г.