Обявление за търг с тайно наддаване (РУ СИР) - ОПС Варна, ПС Варна 9002

21.05.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Регионално управление „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД  Варна  на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, решение по т.1 от Протокол № 4 / 26.02.2018 г., и по т. 9 от Протокол № 9 / 17.04.2018 г. на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, Заповед № РД-08-226 / 08.05.2018г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД и Заповед N 188 / 17.05.2018г. на Директора на РУ „Североизточен регион" на „Български пощи“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Помещение /бивш павилион/ с площ 26.00 кв.м. в сградата на ПС Варна 9002, на адрес: гр. Варна, ул. "Иван Аксаков" 7.

Начална тръжна месечна цена –  500 /петстотин/ лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15.00 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на  РУ „Североизточен регион” на “Български пощи” ЕАД Варна, гр. Варна, ул.”Парижка комуна” № 1  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на  РУ „СИР”на “Български пощи” ЕАД Варна, гр. Варна, бул.”Съборни” №42, в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 11.00 часа, в сградата на  РУ „СИР” на “Български пощи” ЕАД Варна, гр. Варна, бул.”Съборни” №42 на 14-тия ден след публикуването на обявлениието за провеждане на процедурата, ако деня се пада почивен на първия работен ден след него.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

Лице и телефон за контакти: Пламен Генов 052 622594

Обявата е публикувана във в-к «Позвънете» бр.100/21.05.2018 г.