Обявление за търг с тайно наддаване (РУ ЮЦР) - ОПС-та Пазарджик и Смолян

11.07.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РУ „Пловдив“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-24-304/07.07.2016 г. на Директор РУ „Пловдив“, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти:

 

Обект, площ

Адрес ОПС

Мес. Цена/без ДДС

Депозит за участие

1.

Две съседни помещение с обща площ 37,70 кв.м

гр.Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 30,  Пазарджик

350 лв.

175 лв

2.

Павилион, 10,80 кв.м.

гр.Девин, ул. „Освобождение” № 27, Смолян

100 лв.

50 лв

3.

Павилион,10,80 кв.м.

гр.Мадан, ул. „Обединение” № 20-22, ОПС Смолян

100 лв.

50 лв

4.

Павилион, 59 кв.м.

КК Пампорово, ОПС Смолян

510 лв.

255 лв

5.

Павилион,  10 кв.м.

гр.Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф”, ОПС Пазарджик

330 лв

165 лв

6.

Площ 20 кв.м. от покрива на сграда

гр. Панагюрище, пл. „20–ти април” № 4,  ОПС Пазарджик

320 лв

160 лв

         

Цена на документацията за поз. 1, 2, 3, 4 и 5 -  40 лв., без ДДС.

Цена на документацията за поз. 6 - 100 лв. без ДДС.

Закупуват се от РУ БП ЕАД гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1; ОПС Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф” или ОПС Смолян, бул. "България" № 18.

            Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация при представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

            Заявления за участие се подават лично или по пощата в деловодството в сградата на РУ на БП  ЕАД Пловдив, пл. „Централен“ № 1, етаж 2, стая 101, в срок до 10.30 ч. в деня на търга.

           Провеждане на търга – на 15-ия ден след датата на публикуване на обявлението от 11.00 часа в сградата на РУ  ЕАД Пловдив.

За контакт: 032/ 276 220, 0879/256 594  

Обявлението е публикувано във в-к Марица Пловдив, бр. 156 / 11.07.2016 г.