Обявление за търг с тайно наддаване (РУ ЮИР) - ОПС Бургас

13.07.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповеди №№ 692, 693, 694/04.07.2016 г. на Директора на РУ „ЮИР на „БП“ ЕАД обявява търгoве с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти: 

  1. Едноетажна масивна сграда с площ от 48 кв.м. разположена  в УПИ I-104, кв. 23 на ПУП на с.Славянци, община Сунгурларе, бивша автобусна спирка, ОПС Бургас.

Начална тръжна месечна цена – 150,00 (сто и петдесет) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 75,00 (седемдесет и пет) лева.

  1. Помещение с площ от 6 кв.м, разположено в югозападната част на на касовия салон на ПС Слънчев бряг, к.к. Слънчев бряг, ул. “Камелия“ № 19, Община Несебър, ОПС Бургас.

Начална тръжна месечна цена – 250,00 (двеста и петдесет) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 125,00 (сто двадесет и пет) лева.

  1. Площ от 2 кв.м във фоайето на ПС Бургас–Ц, ул. „Цар Петър” № 2, гр. Бургас, ОПС Бургас.

Начална тръжна месечна цена – 160,00 (сто и шестдесет) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 80,00 (осемдесет) лева.

Цена на тръжната документация – 10 лв. (десет) без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД, гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 2 или по банковата сметка на РУ ”ЮИР” на „БП“ ЕАД, преди получаване на документацията.

Оглед на обектите се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на РУ „ЮИР” на “БП” ЕАД, гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 2, до 30 минути преди провеждане на търга в деня на търга.

Търговете ще се проведат на 21.07.2016 г. от 10:00 ч., 10.30 часа и 11.00  часа в сградата на РУ „ЮИР” на “БП” ЕАД, гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 2.

За контакти: Ст. Великова - 0879 010 677

Обявлението е публикувано във в-к „Черноморски фар“, бр.129 / 07.07.2016 г.