Обявление за търг с тайно наддаване гр. Генерал Тошево

14.11.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Регионално управление „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД  Варна  на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, решения по т.16 от Протокол № 9 / 03.04.2019г. и т.7 от Протокол № 27 / 25.10.2019г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД и Заповед № РД-08-617 / 05.11.2019 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, и Заповед № 388 / 08.11.2019 г. на Директора на РУ „Североизточен регион на „Български пощи“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ от 2 кв.м за вендинг автомат, находящo се  в преддверието на ПС Генерал Тошево ,  гр. Генерал Тошево , ул.  ”Трети март” №7.

Начална тръжна месечна цена –  100.00 /сто/ лева без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50% от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15.00 /петнадесет/ лв. с ДДС. Същата се заплаща в  касата на ОПС Добрич,  гр. Добрич, пл.”Свобода”   № 7 преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на  ОПС Добрич,  гр. Добрич, пл.”Свобода”   № 7, в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 11.30 часа, в сградата  на ОПС Добрич,  гр. Добрич, пл.”Свобода”   № 7 на 14-тия ден след публикуването на обявлениието за провеждане на процедурата, ако деня се пада почивен на първия работен ден след него.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг от 11.30 часа, при условията на първоначалния търг.

 

Лица и телефон за контакти: Стефка Димитрова 052 610207 ;

Светослав Гочев 0899 919187

 

 

Обявлението е публикувано във в-к Позвънете , бр. 226 /14.11.2019 г.