Обявление за търг с тайно наддаване с. Кърналово, община Петрич

14.11.2019

О  Б  Я  В  Л Е Н И Е

РУ „Западен регион“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), т.1.4 от Заповед № РД-08-605/ 05.11.2019 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД – 00-1562/11.11.2019 г. на директора на РУ „Западен регион”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следния собствен имот: Помещение с площ 14,00 кв.м, находящо се на първия етаж на сградата на ПС с. Кърналово, община Петрич, ул. „Хан Аспарух“ № 1, ОПС Благоевград.

Начална месечна наемна цена 60.00 /шестдесет/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване – 10 на сто от началната цена в случай, че търга премине в явен.

Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

Търгът ще се проведе на 14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга в един ежедневник, от 12:00 часа, в сградата на ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща, заседателна зала.

Документацията  за  обекта се закупува от ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща или от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска“ № 33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  е в размер на 20 /двадесет/ лева с ДДС, като същата се заплаща в касата на ОПС Благоевград или на касата на РУ „Западен регион“ преди получаването й. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Размер на депозита за участие в търга – Парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата на ОПС Благоевград или чрез банков превод по сметка на РУ „Западен регион“.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед,всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления се подават в срок до 11:30 часа в деня на провеждане на търга в деловодството от ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща.

Повторно провеждане на търга – 12:00 часа в сградата на ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща, заседателна зала,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия.

 

За контакти: Светла Атанасова – 0878/925 028; 073/88 15 73

 

Обявлението е публикувано във вестник „Струма“, бр. 262/14.11.2019 г.