Обявление за търг с тайно наддаване гр.Горна Оряховица

14.11.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

            РУ “Северен централен регион“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) и Заповед № РД 06-1162/07.11.2019г. на директора на РУ ”СЦР” на “БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти:

1.Помещение /магазин/ с площ 29 кв.м, находящо се на първия етаж на административна сграда в гр.Горна Оряховица, ул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ОПС Велико Търново, с начална тръжна месечна цена в размер на 350 (триста и петдесет) лв. без ДДС;

2.Помещение с площ 3,60 кв.м, находящо се на първия  етаж на ПС Горна Оряховица, пл. „Г.Измирлиев“ № 6, ОПС Велико Търново, с начална тръжна месечна цена в размер на 60 (шестдесет) лв. без ДДС.

            Търгът ще се проведе на 14ия (четиринадесетия) ден, следващ датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга, от 13,00 ч.  в РУ “СЦР“ на “БП“ ЕАД, ул. ”Хан Крум” № 3, гр. Плевен.

Размер на депозита за участие в търга - парична вноска в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Цена на тръжната документация  - 50 (петдесет) лв. без ДДС. Същата се заплаща в касата на ОПС Велико Търново преди получаване на документацията.

Заявления за участие в търга се подават в гр. Велико Търново, ул.“Христо Ботев“ №1 в срок до 11,00ч. на 12ия (дванадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 7ия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, от 13,00ч., при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева 

 

Обявлението е публикувано във в-к „Борба“, бр.220/14.11.2019 г.