Обявления за търгове с тайно наддаване (РУ СИР) - ОПС Добрич

13.07.2016

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионално управление „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД  Варна  на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед N 364/07.07.2016г.. на Директора на РУ „СИР”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  Помещения с обща площ 153,72 кв.м. на 1 етаж на сградата на ПС Тервел, ул. "Хан Аспарух" 31, ОПС Добрич.

Начална тръжна месечна цена – 400.00 (четиристотин) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на  РУ „СИР” на “Български пощи” ЕАД, гр.Варна, ул.”Парижка комуна” № 1  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на РУ „ СИР” на “Български пощи” ЕАД, гр. Варна, бул. ”Съборни” № 42 в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 15.00 часа, в сградата на  РУ „СИР”на “Български пощи” ЕАД, гр. Варна, бул.”Съборни” № 42 на 14-тия ден след публикуването на обявлениието за провеждане на процедурата.

РУ „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед N 363/07.07.2016 г. на Директора на РУ „СИР”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Помещения с обща площ 190 кв.м. на 1-ви етаж на сградата на ПС Каварна, ул. "Добротица" 33, ОПС Добрич.

Начална тръжна месечна цена –  600 (шестстотин) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на  РУ „СИР” на “Български пощи” ЕАД, гр. Варна, ул.”Парижка комуна ” № 1  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на РУ „СИР” на “Български пощи” ЕАД, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 15.30 часа, в сградата на  РУ „СИР” на “Български пощи” ЕАД, гр. Варна, бул.”Съборни” № 42 на 14-тия ден след публикуването на обявлението за провеждане на процедурата.

За контакти: Пламен Генов - 052 622594

Обявленията са публикувани във в-к Позвънете, бр. 137/13.07.2016 г.