Обявление за търг с тайно наддаване ОПС Перник

25.11.2019

О  Б  Я  В  А

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), Заповед № РД-08-605/05.11.2019г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповеди № РД – 00-1559/11.11.2019 г., № РД – 00-1560/11.11.2019 г., № РД – 00-1561/11.11.2019 г., на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търгове с тайно наддаване, в открито заседание, за отдаване под наем на следните собствени имоти на територията на ОПС Благоевград,  за срок от 3 години:

N

Обект

Начална тръжна цена без ДДС

Начален час на търга

Подаване на заявления

Цена на тръжната документация с  ДДС

1

Помещение с площ 25,00 кв.м, разположено на първия етаж (мазе) на сграда, находяща се в гр. Перник, ул. „Райко Даскалов“ № 1, ОПС Перник

100,00 лв.

10,00 ч.

до 09:30 часа в деня на провеждане на търга

30,00 лв.

2

Помещение с площ 12.93 кв.м, находящо се на втория етаж на сградата на ПС Радомир – Ц, ул.“Княз Батенберг“ № 28,  ОПС Перник

110,00 лв.

 

11,00 ч.

до 10:30 часа в деня на провеждане на търга

30,00 лв.

3

Помещение с площ 18,00 кв.м, находящо се на партерен етаж в масивна сграда, на  ул. „Райко Даскалов“ № 1, гр. Перник, ОПС Перник

140,00 лв.

 

12,00 ч.

до 11:30 часа в деня на провеждане на търга

30,00 лв.

Търговете ще се проведат на 14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на настоящото обявление за провеждане на търга в един ежедневник, в сградата на ОПС Перник - гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, заседателна зала.

Документацията  за  обектите се закупува от ОПС Перник или от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска “ №33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  се заплаща в касата на ОПС Перник или на касата на РУ „Западен регион“ преди получаването й. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Размер на депозита за участие в търговете – Парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата на ОПС Перник или чрез банков превод по сметка на РУ „Западен регион“.

Оглед на обектите се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления се подават в указания срок в деня на провеждане на търга в деловодството от ОПС Перник

Повторно провеждане на търга – в сградата на ОПС Перник, заседателна зала,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия, съгласно тръжната документация

            За контакти: Роза Стоилова, 0887686829

Обявлението е публикувано във вестник „Грош“, бр. 47/23.11.2019 г.