Обявление за търг с тайно наддаване ОПС Велико Търново

22.01.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

            Регионално управление “Северен централен регион“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) и Заповед №РД 06-37/07.01.2020 г. на директора на РУ ”СЦР” на “БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти:

  • Помещение с площ 3.60 кв.м, находящо се на първия етаж на сградата на ПС Горна Оряховица, пл. „Г.Измирлиев“ № 6, ОПС Велико Търново
  • Помещение с площ 7.20 кв.м, находящо се на първия етаж на сградата на ПС Хаджидимитрово, ул. “Първа“ №1а, ОПС Велико Търново

 

Началната тръжна месечна цена за:

Обект № 1 -  в размер на 60,00  (шестдесет) лв. без ДДС.

Обект № 2 – в размер на 65,00 (шестдесет и пет) лв. без ДДС.

 

            Търгът ще се проведе на 14ия (четиринадесетия) ден, следващ датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга, от 13,00 ч.  в РУ “СЦР“ на “БП“ ЕАД, ул. ”Хан Крум”№3, гр. Плевен.

Размер на депозита за участие в търга - парична вноска в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Цена на тръжната документация  - 50 (петдесет) лв. без ДДС. Същата се заплаща в касата на ОПС Велико Търново преди получаване на документацията.

Заявления за участие в търга се подават в гр. Велико Търново, ул.“Христо Ботев“ №1 в срок до 11,00 ч. на 12ия (дванадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 7ия (седмия) ден след датата на първоначалния търг от 13,00 ч., при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

 

           Обявлението е публикувано във в-к „ Борба“, бр.13/22.01.2020 г.