Обявление за търг с тайно наддаване гр. Враца

04.02.2020

О  Б  Я  В  А

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), т. 1.4. от Заповед № РД-08-38/24.01.2020 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД – 00-95/30.01.2020 г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния собствен имот: „Помещение с площ 46,75 кв.м, разположено на първия етаж на сграда, находяща се в гр. Враца, ул. „Никола Войводов “ № 40, ОПС Враца”, за срок от 3 години.

Начална месечна наемна цена 330.00 /триста и тридесет/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване – 10 на сто от началната цена в случай, че търга премине в явен.

Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

Търгът ще се проведе на 14-ия (четиринадесетия ) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга в един ежедневник, от 12:00 часа, в сградата на ОПС Враца - гр. Враца, ул. „Лукашов” № 1, заседателна зала.

Документацията  за  обекта се закупува от ОПС Враца - гр. Враца, ул. „Лукашов” № 1 или от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска “ № 33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  е в размер на 50 / петдесет / лева с ДДС, като същата се заплаща в касата на ОПС Враца или на касата на РУ „Западен регион“ преди получаването й. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Размер на депозита за участие в търга – Парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата на ОПС Враца или чрез банков превод по сметка на РУ „Западен регион“.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления се подават в срок до 11:30 часа в деня на провеждане на търга в деловодството от ОПС Враца - гр. Враца, ул. „Лукашов” № 1.

Повторно провеждане на търга – 12:00 часа в сградата на ОПС Враца - гр. Враца, ул. „Лукашов” № 1, заседателна зала,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия.

 

            За контакти: Дарина Стоянова, 0899919177

Обявлението  е публикувано във вестник „Северозапад“,  бр. 9/04.02.2020г.