Обявления за търгове с тайно наддаване (РУ СИР) - ОПС Варна

13.07.2016

О Б Я В Л Е Н И Я

 

РУ „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД гр.Варна, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала обявява търгове за отдаване под наем на части от недвижими имоти, както следва:

  1. Със Заповед N 355/07.07.2016 г. на Директора на РУ е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ 2 кв.м. за вендинг автомат представляваща част от входното фоайе на ПС Варна-Ц, бул „Съборни” 42, гр. Варна, ОПС Варна.

Начална тръжна месечна цена – 90 (деветдесет) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „СИР", гр. Варна, ул.”Парижка комуна” № 1  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на РУ„СИР”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 15.00 часа, в сградата на РУ „СИР”, гр.Варна, бул.”Съборни” № 42 на 14-тия ден след публикуването на обявлението за провеждане на процедурата.

За контакти: Пламен Генов - 052 622594

Обявлението е публикувано във в-к Позвънете, бр.136/12.07.2016 г.

  1. Със Заповед N 356/07.07.2016 г. на Директора на РУ е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ 2 кв.м. за вендинг автомат представляваща част от входното фоайе на ПС Варна-Ц, бул „Вл. Варненчик" 3-5, гр. Варна, ОПС Варна.

Начална тръжна месечна цена –  90.00 ( деветдесет) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на  РУ „СИР”, гр.Варна, ул.”Парижка комуна ” № 1  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на РУ„СИР”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 15.00 часа, в сградата на РУ „СИР”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 на 14-тия ден след публикуването на обявлението за провеждане на процедурата.

За контакти: Пламен Генов - 052 622594

Обявлението е публикувано във в-к Позвънете, бр.136/12.07.2016 г.

  1. Със Заповед N 357/07.07.2016 г. на Директора на РУ е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ 2 кв.м. за вендинг автомат представляваща част от входното фоайе на ПС Варна-Ц, бул „Съборни” 42, гр. Варна, ОПС Варна.

Начална тръжна месечна цена –  90 (деветдесет) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „СИР”, гр.Варна, ул.”Парижка комуна” № 1,  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на РУ„СИР”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 15.00 часа, в сградата на РУ „СИР”, гр.Варна, бул.”Съборни” № 42 на 14-тия ден след публикуването на обявлението за провеждане на процедурата.

За контакти: Пламен Генов - 052 622594

Обявлението е публикувано във в-к Позвънете, бр. 136/12.07.2016 г.

  1. Със Заповед N 358/07.07.2016 г. на Директора на РУ е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ 2 кв.м. за вендинг автомат представляваща част от входното фоайе на Автобаза, ул. „Академик Кручатов” 7, гр. Варна, ОПС Варна.

Начална тръжна месечна цена –  90.00 (деветдесет) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „СИР”, гр.Варна, ул.”Парижка комуна” № 1  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на РУ„СИР”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 15.00 часа, в сградата на РУ „СИР”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 на 14-тия ден след публикуването на обявлениието за провеждане на процедурата.

За контакти: Пламен Генов - 052 622594

Обявлението е публикувано във в-к Позвънете, бр.136/12.07.2016 г.

  1. Със Заповед N 359/07.07.2016 г. на Директора на РУ е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ 2 кв.м. за вендинг автомат представляваща част от входното фоайе на ПС Варна-23, ул. „Света Елена” 4, ж.к. "Владиславово", гр. Варна, ОПС Варна.

Начална тръжна месечна цена –  90.00 (деветдесет) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „СИР”, гр.Варна, ул.”Парижка комуна” № 1  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на РУ„СИР”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 15.00 часа, в сградата на РУ „СИР”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 на 14-тия ден след публикуването на обявлението за провеждане на процедурата.

За контакти: Пламен Генов - 052 622594

Обявлението е публикувано във в-к Позвънете, бр.136/12.07.2016 г.

  1. Със Заповед N 360/07.07.2016 г. на Директора на РУ е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ 2 кв.м. за вендинг автомат представляваща част от входното фоайе на ПС Варна-10, ул „Дружба” 4, кв. "Левски", гр. Варна, ОПС Варна.

Начална тръжна месечна цена –  90.00 (деветдесет) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на  РУ „СИР”, гр. Варна, ул.”Парижка комуна” № 1  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на РУ„СИР”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 15.00 часа, в сградата на РУ „СИР”, гр.Варна, бул.”Съборни” № 42 на 14-тия ден след публикуването на обявлението за провеждане на процедурата.

За контакти: Пламен Генов - 052 622594

Обявлението е публикувано във в-к Позвънете, бр.136/12.07.2016 г.

  1. Със Заповед N 361/07.07.2016 г. на Директора на РУ е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ 2 кв.м. за вендинг автомат представляваща част от входното фоайе на ПС Варна-3, ул. „Народни будители” 7, кв."Аспарухово", гр. Варна, ОПС Варна.

Начална тръжна месечна цена –  90.00 ( деветдесет) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „СИР”, гр.Варна, ул.”Парижка комуна” № 1 преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на РУ„СИР”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 15.00 часа, в сградата на РУ „СИР”, гр. Варна, бул.”Съборни” № 42 на 14-тия ден след публикуването на обявлението за провеждане на процедурата.

За контакти: Пламен Генов - 052 622594

Обявлението е публикувано във в-к Позвънете, бр.136/12.07.2016 г.

  1. Със Заповед N 362/07.07.2016 г. на Директора на РУ е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ 2 кв.м. за вендинг автомат представляваща част от входното фоайе на ПС Варна-2, ул. „Иван Аксаков” 2, гр. Варна, ОПС Варна.

Начална тръжна месечна цена –  90.00 (деветдесет) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „СИР", гр. Варна, ул.”Парижка комуна” № 1  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на в сградата на РУ „СИР”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 15.00 часа, в сградата на  РУ „СИР”, гр.Варна, бул.”Съборни” № 42 на 14-тия ден след публикуването на обявлението за провеждане на процедурата.

За контакти: Пламен Генов - 052 622594

Обявлението е публикувано във в-к Позвънете, бр.136/12.07.2016 г.

  1. Със Заповед N 365/07.07.2016 г. на Директора на РУ е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ 2 кв.м. за вендинг автомат представляваща част от коридор на ПС Добрич-Ц, пл.„Свобода” 7, гр.Добрич, ОПС Добрич.

Начална тръжна месечна цена – 50.00 (петдесет) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „СИР”, гр.Варна, ул.”Парижка комуна” № 1  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на РУ„СИР”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 15.00 часа, в сградата на РУ „СИР”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 на 14-тия ден след публикуването на обявлениието за провеждане на процедурата.

За контакти: Пламен Генов - 052 622594

Обявлението е публикувано във в-к Позвънете, бр.136/12.07.2016 г.

  1. Със Заповед N 366/07.07.2016 г. на Директора на РУ е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ 2 кв.м. за вендинг автомат представляваща част от входното фоайе на ПС Добрич-Ц, пл. „Свобода” 7, гр.Добрич, ОПС Добрич.

Начална тръжна месечна цена –  50.00 (петдесет) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на  РУ „СИР”, гр.Варна, ул.”Парижка комуна” № 1  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на РУ„СИР”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42 в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 15.00 часа, в сградата на РУ „СИР”, гр. Варна, бул.”Съборни” № 42 на 14-тия ден след публикуването на обявлението за провеждане на процедурата.

За контакти: Пламен Генов - 052 622594

Обявлението е публикувано във в-к Позвънете, бр.136/12.07.2016 г.