Обявление за търг с тайно наддаване ОПС Бургас

05.02.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РУ „Югоизточен регион” на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № 155, 156, 157, 158/29.01.2020 г., на Директора на РУ „ЮИР“ – Бургас, обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти: 

1.Площ от 1 кв.м, находяща се на стълбищната площадка пред входа на ПС Средец, с адм. адрес: гр. Средец, ул. „Христо Ботев“ № 12 с начална тръжна месечна цена – 80,00 (осемдесет) лева, без ДДС. Депозит за участие в търга – 40.00 лв. Цена на тръжната документация – 30.00. (тридесет) лева с ДДС. Същата се заплаща в касата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас или по банковата сметка на РУ „ЮИР“, преди получаване на документацията. Заявления за участие се подават в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас в срок до 9.30 часа в деня на търга. Търгът ще се проведе на  14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 10.00 часа в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас.

2.Помещение с площ от 3 кв.м,  находящо се на първи етаж във фоайето на ПС Несебър – Ц, гр. Несебър, ул.“ Хан Крум“ № 24  с начална тръжна месечна цена – 200,00 (двеста) лева, без ДДС. Депозит за участие в търга – 100.00 лв. Цена на тръжната документация – 30.00. (тридесет) лева с ДДС. Същата се заплаща в касата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас или по банковата сметка на РУ „ЮИР“, преди получаване на документацията. Заявления за участие се подават в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас в срок до 10.00 часа в деня на търга. Търгът ще се проведе на  14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 10.30 часа в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас.

3.Помещение с площ от 36 кв.м, разположено на първи етаж на сградата  на ПС Несебър Ц, ул. „Хан Крум“ № 24, гр. Несебър с начална тръжна месечна цена – 450,00 (четиристотин и петдесет) лева, без ДДС. Депозит за участие в търга – 225.00 лв. Цена на тръжната документация – 30.00. (тридесет) лева с ДДС. Същата се заплаща в касата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас или по банковата сметка на РУ „ЮИР“, преди получаване на документацията. Заявления за участие се подават в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас в срок до 10.30 часа в деня на търга. Търгът ще се проведе на  14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 11.00 часа в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас.

4.Самостоятелен обект с идентификатор 07079.601.47.1.163, част от ПС Бургас–18, представляващ помещение с  площ от 32,43 кв.м, в подблоковото пространство на бл.47, находящ се в гр. Бургас, к-с „Зорница” с начална тръжна месечна цена – 430,00 (четиристотин и тридесет) лева, без ДДС. Депозит за участие в търга – 215.00 лв. Цена на тръжната документация – 30.00. (тридесет) лева с ДДС. Същата се заплаща в касата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас или по банковата сметка на РУ „ЮИР“, преди получаване на документацията. Заявления за участие се подават в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас в срок до 11.00 часа в деня на търга. Търгът ще се проведе на  14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 11.30 часа в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас.

Оглед на обектите се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Лице и телефон за контакти: С. Великова - 0879 010 677

 

Обявата е публикувана във в. „Черноморски фар“, бр.14 от 5-6.02.2020 г.