Обявление за търг с тайно наддаване ОПС Велико Търново

26.02.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

            Регионално управление “Северен централен регион“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) и Заповед № РД 06-163/21.02.2020г. на директора на РУ ”СЦР” на “БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Помещение с площ 4 кв.м., находящо се на партерния етаж в сградата на  ПС Полски Тръмбеш, с административен адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул.“Търговска“ №65, ОПС Велико Търново.

Началната тръжна месечна цена за обект: Помещение с площ 4кв.м., находящо се на партерния етаж в сградата на  ПС Полски Тръмбеш, с административен адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул.“Търговска“ №65, ОПС Велико Търново,  е  в размер на 100,00  (сто) лв. без ДДС.

            Търгът ще се проведе на 14ия (четиринадесетия) ден, следващ датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга, от 13,00ч.  в РУ “СЦР“ на “БП“ ЕАД, ул. ”Хан Крум”№3, гр. Плевен.

Размер на депозита за участие в търга - парична вноска в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Цена на тръжната документация  - 50 (петдесет) лв. без ДДС. Същата се заплаща в касата на ОПС Велико Търново преди получаване на документацията.

Заявления за участие в търга се подават в гр. Велико Търново, ул.“Христо Ботев“ №1 в срок до 11,00ч. на 12ия (дванадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 7ия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, от 13,00ч., при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

           

Обявлението е публикувано във в-к „ Борба“, бр.37/25.02.2020 г.