Обявление за търг с тайно наддаване ОПС Кюстендил

28.02.2020

О  Б  Я  В  А

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), Заповед № РД-08-85/20.02.2020г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповеди № РД – 00-198/25.02.2020 г., № РД – 00-199/25.02.2020 г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търгове с тайно наддаване, в открито заседание, за отдаване под наем на следните собствени имоти на територията на ОПС Кюстендил,  за срок от 3 години:

N

Обект

Начална тръжна цена без ДДС

Начален час на търга

Подаване на заявления

Цена на тръжната документация с  ДДС

1

Помещение с площ 35 кв.м, находящо се на партерния етаж на сградата на ПС Кюстендил - 3, с административен адрес: гр. Кюстендил, бул. „България“ № 65, ОПС Кюстендил

750,00 лв.

10,00 ч.

до 09:30 часа в деня на провеждане на търга

50,00 лв.

2

Помещение с площ 10 кв.м, находящо се на партерния етаж на сградата на ПС Дупница-Ц, с административен адрес: гр. Дупница, пл. „Свобода“ № 1, ОПС Кюстендил

200,00 лв.

 

11,00 ч.

до 10:30 часа в деня на провеждане на търга

30,00 лв.

 

Търговете ще се проведат на 14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на настоящото обявление за провеждане на търга в един ежедневник, в сградата на ОПС Кюстендил - гр. Кюстендил 2500, бул. „България“ № 2, партерен етаж, заседателна зала.

Документацията  за  обектите се закупува от ОПС Кюстиндил или от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска “ № 33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  се заплаща в касата на ОПС Кюстендил или на касата на РУ „Западен регион“ преди получаването й. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Размер на депозита за участие в търговете – Парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата на ОПС Кюстендил или чрез банков превод по сметка на РУ „Западен регион“.

Оглед на обектите се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед ,всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления се подават в указания срок в деня на провеждане на търга в деловодството от ОПС Кюстендил

Повторно провеждане на търга – в сградата на ОПС Кюстендил, заседателна зала,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия, съгласно тръжната документация

Сроковете се броят считано от публикуването на настоящата обява във вестник „Вяра“, бр. 41/28.02.2020 г.  

            За контакти: инж. Александър Пандурски  087 164 888