Обявление за търг с тайно наддаване общ. Сандански, ОПС Благоевград

04.03.2020

О  Б  Я  В  А

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), т. 1.3 от Заповед № РД-08-85/20.02.2020 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД – 00-197/25.02.2020 г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния собствен имот: Помещение с площ 19,33 кв.м.,  находящо се на първи етаж на сградата на ПС Склаве, с административен адрес: с. Склаве, ул. „Първи май“ № 22, общ. Сандански, ОПС Благоевград”, за срок от 3 години.

Начална месечна наемна цена 90.00 /деветдесет/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване – 10 на сто от началната цена в случай, че търга премине в явен.

Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

Търгът ще се проведе на 14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга в един ежедневник, от 11:00 часа, в сградата на ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща, заседателна зала.

Документацията  за  обекта се закупува от ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна пощаили от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска “ № 33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  е в размер на 30 /тридесет/ лева с ДДС, като същата се заплаща в касата на ОПС Благоевград или на касата на РУ „Западен регион“ преди получаването й. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Размер на депозита за участие в търга – Парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата на ОПС Благоевград или чрез банков превод по сметка на РУ „Западен регион“.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед,всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления се подават в срок до 10:30 часа в деня на провеждане на търга в деловодството от ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща.

Повторно провеждане на търга11:00 часа в сградата на ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща, заседателна зала,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия.

 

            Светла Атанасова – 0878/925 028; 073/88 15 73

Обявлението е публикувано във вестник „Струма“, бр. 54/41.03.2020 г.