Обявление за търг с тайно наддаване ОПС Силистра

09.03.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

            Регионално управление “Северен централен регион“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) и Заповед № РД 06-186/04.03.2020г. на Директора на РУ ”СЦР” на “БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Помещение с площ 11кв.м., разположено на партерния етаж в сградата на ПС Тутракан-1, находяща се в гр.Тутракан, ул.“Силистра“ №2, блок „Истър“ ОПС Силистра.

Началната тръжна месечна цена за: Помещение с площ 11кв.м., разположено на партерния етаж в сградата на ПС Тутракан -1, находяща се в гр.Тутракан, ул.“Силистра“ № 2, блок „Истър“ ОПС Силистра е в размер на 100 (сто) лв. без ДДС.

            Търгът ще се проведе на 14ия (четиринадесетия) ден, следващ датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга, от 13,00 ч.  в РУ “СЦР“ на “БП“ ЕАД, ул. ”Хан Крум”№3, гр. Плевен.

Размер на депозита за участие в търга - парична вноска в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Цена на тръжната документация  - 50 (петдесет) лв. без ДДС. Същата се заплаща в касата на ОПС Силистра преди получаване на документацията.

Заявления за участие в търга се подават в гр. Силистра, пл. “Свобода“ № 3 в срок до 11,00 ч. на 12ия (дванадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 7ия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, от 13,00ч., при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

Обявлението е публикувано във в-к „ Бряг“, бр.28/06.03.2020 г.