Обявление за търг с тайно наддаване, с. Вълчин

10.03.2020

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № 278/24.02.2020 г, на Директора на РУ „ЮИР на „БП“ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  Част от дворно място с площ от 50 кв.м, цялото с площ от 375 кв.м, представляващо УПИ XI, кв.23 по плана на с. Вълчин, община Сунгурларе и помещение с  площ 20 кв.м, разположено в  северната част на масивна сграда, цялата със ЗП 68 кв.м, построена в УПИ ХI, кв.23 по плана на с.Вълчин .Начална тръжна месечна цена  120,00 (сто и двадесет) лева, без ДДС. Депозит за участие в търга – 60.00 лв. Цена на тръжната документация – 30.00. (тридесет) лева с ДДС,  заплаща се в касата на РУ ЮИР, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас или по банковата сметка на РУ „ЮИР“, преди получаване на документацията. Заявления за участие се подават до 09:30 часа в деня на търга в РУ ЮИР, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас. Търгът ще се проведе на  14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 10.00 часа в сградата на РУ ЮИР, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

За контакти: С. Великова - 0879 010 677

 

Обявата е публикувана във в-к „24 часа“/28.02.2020 г.