Обявление за търг с тайно наддаване ОПС Пазарджик и ОПС Кърджали

10.03.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РУ „Пловдив“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД 24.01-19/21.02.2020г. на Директор РУ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3г. на обекти:

Обект

Адрес ОПС

Депозит за участие

Мес. Цена / без ДДС

1.

Площ от 5кв.м.

ПС гр. Стрелча, находяща се в УПИ XIII- за Поща, кв. 64 по плана на гр. Стрелча, област Пазарджик

50.00 лева

100.00 лева

2.

Две съседни помещения и тераса с обща площ 59.97кв.м.

ул. „Хан Аспарух“ № 30, гр. Велинград

 

290.00 лева

580.00 лева

3.

Две съседни помещения с обща площ 42.84 кв.м.

ул. „Г. Кирков“ № 2, с .Кирково, област Кърджали

110.00 лева

220.00 лева

 

Цена на документацията е 25.00 лв., без ДДС за брой. ОПС Кърджали, гр. Кърджали, бул. „България“ № 49 и РУ на „Български пощи” ЕАД - гр.Пловдив, пл. ”Централен” № 1 и ОПС Пазарджик, след заплащане в касата на посочените адреси.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация при представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие  се подават лично или по пощата в деловодството в сградата на РУ на БП  ЕАД Пловдив, пл. “Централен” № 1, етаж 2, стая 101, в срок до 10.30 ч. в деня на търга.

Дата, час и място на провеждане на търга – на 15-ия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга в поне един ежедневник, от 11.00 часа в сградата на РУ на “Български пощи” ЕАД Пловдив

За контакт: гл. експерт Константин Иванов - 0888 550 934.

 

Обявлението е публикувано във в-к  Марица , бр. 56 (9170) /09.03.2020 г.