Обявление за търг с тайно наддаване (РУ СЦР) - ОПС Габрово

14.07.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № 622/08.07.2016 г. и Заповед № 623/08.07.2016 г. на Директора на РУ „СЦР“ на „Български пощи” ЕАД - гр. Плевен, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

  1. Помещение с площ 24 кв.м., разположено на партерния етаж на ПС Габрово-5306, ул.“Стефан Караджа“ № 9, ОПС Габрово;
  2. Площ 2 кв.м. на втория етаж в сградата на ПС Габрово–Ц, бул. “Васил Априлов“ № 52, ОПС Габрово;
  3. Площ 2 кв.м. на първия етаж в сградата на ПС Трявна-Ц, ул. “Ангел Кънчев“ № 22, ОПС Габрово.

Начална тръжна месечна наемна цена:

  • За обект 1 - 380,00 (триста и осемдесет) лева, без ДДС
  • За обект 2 -  70,00 (седемдесет) лева, без ДДС.
  • За обект 3 -  60,00 (шестдесет) лева, без ДДС.

           Депозит за участие в търга :

  • За обект 1 - 190,00 (сто и деветдесет) лева.
  • За обект 2 - 35,00 (тридесет и пет) лева.
  • За обект 3 - 30,00 (тридесет) лева.

Търгът ще се проведе на 14-тия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга от 13 часа в РУ „СЦР“ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Хан Крум” № 3, гр.Плевен.

Цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС за обект. Закупува се от  ОПС Габрово, бул.“Априлов“ № 52.

Заявления за участие се подават до 11 часа на дванадесетия ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

Обявлението е публикувано във в-к „100 Вести“, бр. 154/12.07.2016 г.