Обявление за търг с тайно наддаване, ЦУ на "Български пощи" ЕАД

23.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“Български пощи” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № РД-08-186/15.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Столова – разливна със зала за хранене с площ 83.40 кв.м на първия етаж на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, гр. София.

Начална тръжна месечна цена – 850 лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 13.05.2020 г. от 14.00 часа в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на ЦУ на “БП” ЕАД, ул.“Акад.Стефан Младенов” № 1, бл. 31.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, в срок до 13.30 часа в деня на търга.

 

За контакти: 02/949 31 96 - К.Бабалеева

                      02/949 32 14 - Ив.Митова

 

Обявлението е публикувано на 23.04.2020 г. в-к 24 часа