Обявление за търг с тайно наддаване ПС с.Перперек, област Кърджали, гр. Пазарджик

30.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

РУ „Пловдив“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № № РД 24.01-45/15.04.2020г. на Директор РУ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обекти:

Обект

Адрес ОПС

Депозит за участие

Мес. Цена / без ДДС

1.

Помещение с площ 17.50 кв.м

Първия етаж на ПС с.Перперек, област Кърджали

22.50 лева

45.00 лева

2.

Помещение с площ 5кв.м

ПС Пазарджик-Ц, ул. "Екзарх Йосиф" № 11, гр. Пазарджик

50.00 лева

100.00 лева

Цена на документацията е 25.00 лв., без ДДС за брой. ОПС Кърджали, РУ на „Български пощи” ЕАД - гр.Пловдив, пл. ”Централен” № 1 и ОПС Пазарджик, след заплащане в касата или по банков път.

            Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация при представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие  се подават лично или по пощата в деловодството в сградата на РУ на БП  ЕАД Пловдив, пл. “Централен” № 1, етаж 2, стая 101, в срок до 10.30 ч. в деня на търга.

Дата, час и място на провеждане на търга – на 15-ия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга в поне един ежедневник, от 11.00 часа в сградата на РУ на “Български пощи” ЕАД Пловдив

За контакт: гл. експерт Константин Иванов - 0888 550 934.

 

Обявлението е публикувано във в. Марица бр.98 (9212)/29.04.2020г.