Обявление за търг с тайно наддаване, гр. Хасково, гр. Велинград

30.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

РУ „Пловдив“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД 24.01-44/15.04.2020г. на Директор РУ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обекти:

Обект

Адрес ОПС

Депозит за участие

Мес. Цена / без ДДС

1.

Площ от 1 кв.м.

ПС Хасково-3, ж.к. Орфей, гр.Хасково.

62.50 лева

125.00 лева

2.

Площ от 8 кв.м, част от външна рампа, затворена с метална решетка

гр. Велинград, ул. "Хан Аспарух" № 31

35.00 лева

70.00 лева

Цена на документацията е 25.00 лв., без ДДС за брой. РУ на „Български пощи” ЕАД - гр.Пловдив, пл. ”Централен” № 1 и ОПС Пазарджик и ОПС Хасково, след заплащане в касата на посочените адреси.

            Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация при представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие  се подават лично или по пощата в деловодството в сградата на РУ на БП  ЕАД Пловдив, пл. “Централен” № 1, етаж 2, стая 101, в срок до 10.30 ч. в деня на търга.

Дата, час и място на провеждане на търга – на 15-ия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга в поне един ежедневник, от 11.00 часа в сградата на РУ на “Български пощи” ЕАД Пловдив

За контакт: гл. експерт Константин Иванов - 0888 550 934.

 

 

Обявлението е публикувано във в. Марица бр.98 (9212)/29.04.2020г.