ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ (РУ СЦР) - ОПС Ловеч

18.07.2016

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № 625/08.07.2016 г. на Директора на РУ „СЦР“ на „Български пощи” ЕАД- гр.Плевен, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Помещениe с площ 11,40 кв.м. на първия етаж на сградата на ПС Лесидрен, ул. “Стара планина“ № 110, ОПС Ловеч.

Начална тръжна месечна наемна цена  - 60,00 (шестдесет) лева.

Търгът ще се проведе на 14-тия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга от 13.00 часа в РУ „СЦР“ на “Български пощи” ЕАД, ул. ”Хан Крум” № 3, гр. Плевен.

Цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС. Закупува се от  ОПС Ловеч, ул.“Търговска“ № 26.

Заявления за участие се подават до 11 часа на дванадесетия ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

 

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева.

 

Обявлението е публикувано във в-к „Телеграф“, бр 3993/ 18.07.2016 г.