Обявление за търг с тайно наддаване ПС Приморско, гр. Ямбол

04.05.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповеди № 612 и № 613 от 15.04.2020 г. на Директора на РУ „ЮИР“ на „БП“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти: 

1.Площ от 2 кв.м във фоайето на сградата на ПС Приморско, ул. „Трети март“ № 60, с начална тръжна месечна цена – 150,00 (сто и петдесет) лева, без ДДС. Депозит за участие в търга – 75.00 лв. Цена на тръжната документация – 30.00. (тридесет) лева с ДДС. Същата се заплаща в касата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас или по банковата сметка на РУ „ЮИР“, преди получаване на документацията. Заявления за участие се подават в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас в срок до 10.30 часа в деня на търга. Търгът ще се проведе на  20-ия (двадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 11.00 часа в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия

2.Три броя гаражни клетки, всяка с площ от 38 кв.м част от самостоятелен обект с идентификатиор 87374.519.44.2.1 на територията на Автобазата на ОПС  Ямбол ул.”Ямболен” №8, гр. Ямбол с начална тръжна месечна цена – 325,00 (триста двадесет и пет) лева, без ДДС. Депозит за участие в търга – 162,50 лв. Цена на тръжната документация – 30.00. (тридесет) лева с ДДС. Същата се заплаща в касата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас или по банковата сметка на РУ „ЮИР“, преди получаване на документацията. Заявления за участие се подават в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас в срок до 11.00 часа в деня на търга. Търгът ще се проведе на  20-ия (двадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 11.30 часа в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия

            Лице и телефон за контакти: С. Великова - 0879 010 677

 

Обявата е публикувана във вестник „ 24 часа“ брой 114 от  дата 29.04.2020