Обявление за търг с тайно наддаване ПС Горна Оряховица

07.05.2020

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

            Регионално управление “Северен централен регион“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) и Заповед № РД 06-305/15.04.2020 г. на директора на РУ ”СЦР” на “БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Помещение с площ 30 кв.м, находящо се в сградата на ПС Горна Оряховица, пл. „Г.Измирлиев“ № 6, ОПС Велико Търново

Началната тръжна месечна цена e в размер на 195 (сто деветдесет и пет) лeва, без ДДС.

            Търгът ще се проведе на 14ия (четиринадесетия) ден, следващ датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга, от 13,00 ч.  в РУ “СЦР“ на “БП“ ЕАД, ул. ”Хан Крум” № 3, гр. Плевен.

Размер на депозита за участие в търга - парична вноска в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Цена на тръжната документация  - 50 (петдесет) лв. без ДДС. Същата се заплаща в касата на ОПС Велико Търново преди получаване на документацията.

Заявления за участие в търга се подават в гр. Велико Търново, ул.“Христо Ботев“ №1 в срок до 11,00 ч. на 12ия (дванадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 7ия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, от 13,00 ч., при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

           Обявлението е публикувано във в-к „ Борба“, бр.53/07.05.2020 г.