Обявление за търг с тайно наддаване, почивна база „Елешница“

07.05.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № РД-08-194/28.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Почивна база „Елешница“, м.Елешница, община Рила, заедно с наличното обзавеждане и оборудване.

Началната тръжна годишна наемна цена е в размер на 18 800 лева, без ДДС, разпределена по периоди:

  • от м. януари до м. април - 500 (петстотин) лева/месечно, без ДДС;
  • от м. май до м. декември - 2 100 (две хиляди и сто) лева/месечно, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 27.05.2020 г. от 15.00 часа в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н „Студентски“, гр.София.

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

 02/949 32 14 – Ив. Митова

Обявлението е публикувано на 07.05.2020 г. в-к 24 часа