Обявления за търгове с тайно наддаване (РУ Запад) - ОПС София - град

21.07.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-08-261/08.07.2016 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ - КАСИ НА „СОФИЙСКИ ПОЩЕНСКИ СЪОБЩЕНИЯ”, находящ се в гр.София, област София /столица/, Столична община, район Средец, ул. "Граф Игнатиев" № 72, със застроена площ от 71,59 кв.м.

Начална тръжна месечна цена - 3 900 (три хиляди и деветстотин) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 04.08.2016 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Заплаща в касата на ЦУ на „БП” ЕАД преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, в срок до 10.30 часа в деня на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе от 11.00 часа в сградата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

 

Телефон за контакти: 02/949 3196 – К.Бабалеева

                                    02/949 3284 – В.Симеонова

Обявлението е публикувано във в-к Монитор на 21.07.2016 г.