Обявление за търг с тайно наддаване, ОПС Враца

09.06.2020

 

О  Б  Я  В  А

РУ „Западен регион“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители,  Заповед № РД-08-219/01.06.2020г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД за делегиране на правомощия и Заповеди № РД – 00-667/08.06.2020 г., № РД – 00-669/08.06.2020 г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търгове с тайно наддаване, в открито заседание, за отдаване под наем на следните собствени имоти на територията на ОПС Враца:

N

Обект

Начална тръжна цена без ДДС

Начален час на търга

Подаване на заявления

Цена на тръжната документация с  ДДС

1

Част от дворно място с площ от 300 кв.м., находящо се в Автобазата на ОПС Враца, Индустриална зона  гр. Враца ”, за срок от 3 /три / години

300,00 лв.

12,00 ч.

до 11:30 часа в деня на провеждане на търга

30,00 лв.

2

Помещение с площ 44.10 кв.м., находящо се вляво от централния вход на сградата на ПС Козлодуй - 3320, ул. „Симеон Русков“ № 1, гр. Козлодуй,  ОПС Враца, за срок от 5 /пет/ години

300,00 лв.

 

13,00 ч.

до 12:30 часа в деня на провеждане на търга

30,00 лв.

 

Търговете ще се проведат на 24.06.2020 г., в сградата на ОПС Враца - гр. Враца, ул. „Лукашов” № 1, заседателна зала.

Документацията  за  обектите се закупува от ОПС Враца или от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска “ № 33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  се заплаща в касата на ОПС Враца или на касата на РУ „Западен регион“ преди получаването й.

Размер на депозита за участие в търговете – Парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата на ОПС Враца или чрез банков превод по сметка на РУ „Западен регион“.

Оглед на обектите се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед ,всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления се подават в указания срок в деня на провеждане на търга в деловодството от ОПС Враца.

Повторно провеждане на търга – в сградата на ОПС Враца, заседателна зала,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия, съгласно тръжната документация

За контакти: Малинка Михайлова, 0899919177