Обявление за търг с тайно наддаване, с. Катунци

09.06.2020

О  Б  Я  В  А

РУ „Западен регион“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, т.1.3 от Заповед № РД-08-219/01.06.2020г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД – 00-671/08.06.2020 г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния собствен имот: Помещение с площ 60,00 кв.м., находящо се в сградата на ПС с. Катунци, ул. „Бачо Киро“ № 2, ОПС Благоевград”, за срок от 5 години.

Начална месечна наемна цена 200.00 /двеста/ лева без ДДС.

Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

Търгът ще се проведе на 25.06.2020 г. от 12:00 часа, в сградата на ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща, заседателна зала.

Документацията  за  обекта се закупува от ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща или от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска “ № 33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  е в размер на 30 /тридесет/ лева с ДДС, като същата се заплаща в касата на ОПС Благоевград или на касата на РУ „Западен регион“ преди получаването й.

Размер на депозита за участие в търга – Парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата на ОПС Благоевград или чрез банков превод по сметка на РУ „Западен регион“.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления се подават в срок до 11:30 часа в деня на провеждане на търга в деловодството от ОПС Благоевград - гр. Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща.

Повторно провеждане на търга12:00 часа в сградата на ОПС Благоевград - гр. Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща, заседателна зала,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия.

 

Светла Атанасова – 0878/925 028; 073/88 15 73