Обявление за търг с тайно наддаване, гр. Ловеч

10.06.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

            Регионално управление  “Северен централен регион“ на “Български пощи” ЕАД на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,съгласно Приложение №1 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители  и Заповед № РД 06-405/02.06.2020 г. на Директора на РУ ”СЦР” на “БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти:

            1.Площ от 2 кв.м. за кафеавтомат, находяща се в сградата на ПС Ловеч-Ц, ул.“Търговска“ №26, гр. Ловеч           

            2.Помещение с площ 92 кв.м., находящо се на първия етаж на сградата на ПС Ловеч-Ц, ул.“Търговска“ №26, гр.Ловеч

            Начална тръжна месечна наемна цена за отдаване на:

           1.Площ от 2 кв.м. за кафеавтомат, находяща се в сградата на ПС Ловеч-Ц, ул.“Търговска“ №26, гр. Ловеч  - 100,00 (сто) лв. без ДДС.

            2.Помещение с площ 92 кв.м., находящо се на първия етаж на сградата на ПС Ловеч-Ц, ул.“Търговска“ №26, гр.Ловеч - 500,00 (петстотин) лв. без ДДС.           

            Търгът ще се проведе на 14ия (четиринадесетия) ден, следващ датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга, от 13,00ч.  в РУ “СЦР“ на “БП“ ЕАД, ул. ”Хан Крум”№3, гр. Плевен.

Размер на депозита за участие в търга - парична вноска в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Цена на тръжната документация  - 50 (петдесет) лв. без ДДС. Същата се заплаща в касата на ОПС Ловеч преди получаване на документацията.

Заявления за участие в търга се подават в гр. Ловеч, ул.“Търговска“ №26 в срок до 11,00ч. на 12ия (дванадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 7ия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, от 13,00ч., при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

            Обявлението е публикувано на интернет страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол.